INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH PRZEZ WYDAWNICTWO PEDAGOGICZNE OPERON SP. Z O.O.

Szanowni Państwo,

w związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, tj. z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Wydawnictwo Pedagogiczne Operon Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Hutniczej 3, natomiast kontakt z Wydawnictwem możliwy jest również:

Państwa dane zostały pozyskane w ramach udostępnianych Państwu przez Wydawnictwo usług elektronicznych – zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów ‒ oraz dotychczasowego kontaktu Państwa z naszymi przedstawicielami.

Aby zapewnić zgodność przetwarzanych danych z przepisami, Wydawnictwo wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować pod adresem: iod@operon.pl

Państwa dane są przetwarzane w pierwszej kolejności w celu umożliwienia Państwu korzystania z szerokiej oferty przygotowanej przez Wydawnictwo. Przetwarzanie danych pozwala nam w szczególności na udostępnianie nauczycielom szkoleń, możliwości składania zamówień dotacyjnych czy dokonywania zapisów na organizowane przez Wydawnictwo egzaminy próbne. Podstawą przetwarzania jest w takim wypadku umowa, do której Państwo przystępują przez rejestrację w serwisach internetowych Operonu.

Pozyskane przy tej okazji dane są przetwarzane przez Wydawnictwo dla prawnie uzasadnionych celów poprzez informowanie Państwa o naszej ofercie. Staramy się przy tym, aby przekazywane informacje były dla Państwa możliwie ciekawe i istotne. Dlatego zbieramy dane, na podstawie których dostosowujemy ofertę do upodobań i zainteresowań naszych klientów (tzw. profilowanie).

Uzasadniony prawnie interes Wydawnictwa jest również powodem przetwarzania danych w celu udzielenia odpowiedzi na przesyłane do nas zapytania.

Aby zapewnić najdogodniejszą dla Państwa formę kontaktu ze strony Wydawnictwa, w czasie rozmów telefonicznych staramy się weryfikować akceptowane przez Państwa sposoby komunikacji z Wydawnictwem. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie danych w uzasadnionych interesach Wydawnictwa jest nadmierne, mogą Państwo skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu związanego z Państwa szczególną sytuacją – na podstawie art. 21 RODO.

Wydawnictwo Operon dba o transparentność realizowanych procesów przetwarzania danych i umożliwienie realizacji wszystkich praw, o których mowa w RODO: prawa dostępu do danych, ich sprostowania w razie nieprawidłowości, prawa do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Przetwarzanie danych przez Wydawnictwo podlega kontroli organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, do którego przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi. Jednocześnie informujemy, że odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty:

Państwa dane będą przetwarzane przez okres realizacji celu, dla którego zostały pobrane, a także do czasu przedawnienia roszczeń, jakie mogą Państwa dotyczyć, lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co również stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Wydawnictwa.

Przejdź do sklepu

Regulamin

Nowy regulamin sklepu Wydawnictwa Pedagogicznego OPERON Sp. z o.o. obowiązuje od dnia 25.12.2014

Warunki dokonywania zakupu towarów Wydawnictwa Pedagogicznego Operon za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz innych form komunikacji na odległość
Właścicielem internetowego sklepu działającego pod adresem www.sklep.operon.pl (dalej Sklep Internetowy) jest Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Hutnicza 3, numer NIP 958-147-55-99, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Gdańsku, VII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000180755, z kapitałem zakładowym 501.000 PLN zwane dalej Wydawnictwem.

1. Definicje:

Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu w Sklepie Internetowym na cele niezwiązane bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.

Klient/Kupujący – osoba korzystająca ze Sklepu Internetowego lub dokonująca czynności celem zawarcia umowy na zakup towarów Wydawnictwa za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Sklep Internetowy – portal dostępny pod adresem www.sklep.operon.pl

2. Zakupu produktów za pośrednictwem sklepu internetowego dokonywać mogą osoby, które ukończyły 18 rok życia.
3. Zamówienia na produkty można składać za pomocą następujących środków porozumiewania się na odległość: telefon, poczta elektroniczna oraz Sklep Internetowy.
4. Konsumenci mogą składać zamówienia wyłącznie za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

A. SKLEP INTERNETOWY
5. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego można składać całą dobę.
6. W celu złożenia zamówienia Klient powinien dodać wybrane przez siebie towary do listy kupowanych rzeczy, a następnie kliknąć ikonę „DO KASY” i postępować zgodnie ze wskazówkami. Złożenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie ikony z napisem „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
7. Zawarcie umowy następuje poprzez przyjęcie zamówienia do realizacji. O przyjęciu zamówienia do realizacji Klient jest informowany wiadomością e-mail podany przy rejestracji.
8. Zamówienie uważa się za zrealizowane z momentem przekazania zamówionego towaru dostawcy. O realizacji zamówienia Klient zostanie poinformowany osobną wiadomością e-mail.
9. Prezentowanie na stronie Sklepu Internetowego towarów z oznaczeniem ceny nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z zawarciem umowy. Wydawnictwo może odmówić realizacji zamówienia z ważnych powodów. O braku możliwości realizacji zamówienia w Sklepie Internetowym Klient zostanie poinformowany wiadomością e-mail.

B. TELEFON
10. Zamówienie złożyć można telefonicznie w godzinach pracy Centrum Obsługi Klienta pod numerem telefonu 58 679 00 00.
11. Wszystkie rozmowy prowadzone z Centrum Obsługi Klienta są rejestrowane celem udokumentowania złożenia zamówienia.
12. Przed ustnym potwierdzeniem złożenia zamówienia, Klient powinien zostać dokładnie poinformowany o rodzaju kupowanego towaru, jego cenie, sposobach płatności oraz cenie przesyłki.
13. Zawarcie umowy następuje przez telefoniczne potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.

C. E-MAIL
14. Zamówienie może zostać złożone poprzez e-mail. W tym celu należy przesłać wiadomość na adres info@operon.pl. W treści wiadomości należy wpisać nazwę towaru, dane zamawiającego, formę przesyłki oraz adres dostawy.
15. W wiadomości zwrotnej, Klient otrzyma szczegółowe informacje dotyczące zamówienia, w tym dotyczące zamówionego towaru, kosztów przesyłki oraz sposobów dostawy. Złożenie zamówienia nastąpi przez przesłania maila potwierdzającego warunki zamówienia.
16. Zawarcie umowy następuje poprzez przyjęcia zamówienia do realizacji, o czym Klient jest informowany kolejną wiadomością e-mail.

D. FAX
17. Zamówienie może zostać złożone faxem przesłanym pod nr 58 679 00 06. Zawarcie umowy następuje poprzez przyjęcie zamówienia do realizacji, o czym Klient jest informowany osobną wiadomością przesłaną faxem.

ZASADY REALIZOWANIA ZAMÓWIEŃ

18. Aby zmienić lub anulować zamówienie, należy skorzystać z pomocy Centrum Obsługi Klienta Wydawnictwa OPERON pod numerem 58 679 00 00 lub pod adresem e-mail info@operon.pl.
19. Zmiana zamówienia złożonego w Sklepie Internetowym może nastąpić wyłącznie poprzez odstąpienie od umowy lub anulowanie i złożenie nowego zamówienia.
20. Termin realizacji zamówienia dla wszystkich form zamówień wynosi do 4 dni roboczych od jego przyjęcia, a jeżeli wybrano formę płatności inną niż płatność przy odbiorze – w ciągu 4 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty.
Zamówienia z płatnością PayU nieopłacone w ciągu 48 godzin zostaną anulowane.
21. Wszystkie podawane w Sklepie Internetowym ceny są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów.
22. Jeżeli towar zawiera program komputerowy, opis towaru zawiera informacje na temat interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem.
23. Zdjęcia produktów zamieszczone w Sklepie Internetowym stanowią ilustracje poglądowe. Wygląd okładki może różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu. Wydawnictwo zapewnia zgodność zawartości podręcznika z zamieszczonym na stronie Sklepu Internetowego opisem.
24. Wydawnictwo zobowiązane jest dostarczyć towary bez wad.
25. Klient wraz z towarem otrzyma potwierdzenie zawarcia umowy.

FORMY PŁATNOŚCI

26. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta w następujący sposób:
a. PŁATNE PRZY ODBIORZE: klient płaci za przesyłkę gotówką – bezpośrednio kurierowi lub listonoszowi.
b. PŁATNOŚĆ E-PRZELEWEM: płatności dokonuje się po zaakceptowaniu zamówienia przez Wydawnictwo OPERON, logując się do systemu PayU. Więcej informacji o systemie PayU.pl można znaleźć pod adresem www.payu.pl.
c. PRZELEWEM BANKOWYM: Uwaga! Opcja dostępna tylko dla nauczycieli składających zamówienie ze wskazaniem szkoły jako płatnika faktury. Klient przelewa na konto Wydawnictwa Pedagogicznego OPERON kwotę wystarczającą do pokrycia zobowiązania wynikłego z zamówienia. Płatność jest regulowana w terminie do 14 dni od daty otrzymania przesyłki.
d. KARTĄ PŁATNICZĄ: płatności dokonuje się po zaakceptowaniu zamówienia przez Wydawnictwo OPERON, logując się do systemu PayU. Więcej informacji o systemie PayU.pl można znaleźć pod adresem www.payu.pl.

DOSTAWA:

27. Dostawa towaru następuje za pośrednictwem Poczty Polskiej, innego operatora pocztowego lub firmy kurierskiej.
28. Wybór sposobu dostawy zależy od decyzji Klienta, który w momencie składania zamówienia dokonuje wyboru jednej z opcji.
29. W przypadku zamówienia składanego przez Sklep Internetowy www.sklep.operon.pl, Klient ma możliwość dokonania wyboru jednej z kilku form dostawy o różnych kosztach.
30. Przesyłki zakupów dokonywanych w inny sposób, aniżeli poprzez Sklep Internetowy znajdujący się pod adresem www.sklep.operon.pl realizowane są tylko za pośrednictwem kuriera z płatnością za pobraniem, za wyjątkiem dostawy do szkół, gdzie możliwa jest też płatność przelewem.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

31. Klient będący konsumentem ma możliwość odstąpienia od umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania towaru bez podawania przyczyny. Koszt zwrotnej przesyłki towaru ponosi Klient. Klient otrzymuje zwrot kosztów wysyłki, które poniósł przy zakupie w kwocie nie przekraczającej najtańszej opcji dostawy.
32. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie dotyczy towarów zawierających nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu (folii), jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
33. Klient odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
34. Odstąpienie od umowy następuje poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu ze wskazaniem numeru zamówienia na adres Wydawnictwa lub skanu takiego oświadczenia na adres info@operon.pl. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do regulaminu.
35. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez Wydawnictwo. Wraz z odsyłanym towarem klient powinien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał razem z przedmiotem, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego przedmiotu.

REKLAMACJE

36. Przed przyjęciem przesyłki od kuriera, Klient powinien dokładnie sprawdzić paczkę i zgłosić ewentualne zastrzeżenia kurierowi w stosownym protokole.
37. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
38. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
39. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
40. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
41. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
42. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.
43. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
44. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz została wydana kupującemu.
45. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
46. Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od kupującego rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
47. Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od kupującego rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
48. Wszelkie wady zakupionego towaru powinny być zgłaszane bezzwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od ich stwierdzenia,. W przypadku konsumentów termin ten wynosi 2 miesiące. Nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych i nie mogą być przedmiotem reklamacji.
49. Reklamacji dokonuje się w formie wiadomości e-mail na adres info@operon.pl, telefonicznie pod nr 58 679 00 00 lub w formie pisemnej na adres Wydawnictwa.
50. Jeżeli nie uznano reklamacji konsumenta, a ten się nie zgadza z jego decyzją może zwrócić się, oprócz sądu powszechnego, o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego, a więc skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać na stronie uokik.gov.pl lub o właściwego powiatowego rzecznika praw konsumentów. Konsument może również, celem rozstrzygnięcia sporu, skorzystać z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
51. Pełne informacje dotyczące odstąpienia od umowy znajdują się w załączniku do regulaminu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

52. Rejestrując się w Sklepie Internetowym i/lub dokonując zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Wydawnictwo swoich danych osobowych.
53. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo
54. Dane osobowe umieszczane w bazie Sklepu Internetowego przez Klientów są zbierane, przechowywane, przetwarzane i zabezpieczane przez Operatora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
55. Zbierane dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy i – jeśli Klient wyrazi na to zgodę – w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep Internetowy.
56. Dane osobowe użytkowników Sklepu Internetowego nie są udostępniane osobom trzecim; nie dotyczy to obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa. W przypadku wyboru przez Kupującego niekórych ze sposobów realizacji zamówienia, dane mogą zostać przekazane podmiotom współpracujących przy realizacji umowy kupna/sprzedaży tj. podmiotów realizujących dostawę zamówienia oraz płatności online.
57. Każdy klient Sklepu Internetowego ma prawo i możliwość dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Każdy klient może zażądać usunięcia jego danych osobowych z bazy Sklepu Internetowego. Usunięcie danych osobowych Klienta z bazy Sklepu Internetowego jest równoznaczne z likwidacją Konta

PRZERWY TECHNICZNE

58. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do sklepu internetowego spowodowany czynnikami niezależnymi od Wydawnictwa oraz wynikającymi z tego konsekwencjami.
59. Wydawnictwo nie ponosi również odpowiedzialności za konsekwencje przerw w dostępie do sklepu internetowego spowodowane względami technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

60. Wydawnictwo OPERON zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie www.sklep.operon.pl. Zarejestrowani Klienci sklepu zostaną poinformowani e-mailowo o każdej zmianie regulaminu.
61. Wydawnictwo OPERON zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień będących w trakcie realizacji.
62. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego lub innych ustaw określających prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży, w szczególności Ustawy o prawach konsumenta.
63. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Wydawnictwa. Postanowienie to nie dotyczy umów zawieranych z konsumentami.
64. Z kodeksem dobrych praktyk Wydawnictwa Pedagogicznego Operon można zpoznać się pod adresem: http://www.operon.pl/kdp

Załączniki:
ZAŁĄCZNIK 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
ZAŁĄCZNIK 2. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Poprzedni regulamin dostępny poniżej:
Stary regulamin

Twój koszyk:

Twój koszyk jest aktualnie pusty

Wszystkie prawa zastrzeżone przez Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON © 2018